Past National Presidents

IMA HALL OF FAME
S.No. PAST NATIONAL PRESIDENTS YEAR
1 Dr. G.V. Deshmukh (Bombay) 1928-1929
2 Dr. Bidhan Chandra Roy (Calcutta) 1929-1930
3 Dr. Jivraj N. Mehta (Bombay) 1930-1931
4 Dr. Nilratan Sarkar (Calcutta) 1931-1932
5 Dr. (Maj) M.G. Naidu (Hyderabad) 1932-1933
6 Dr. M.A.Ansari 1933-1934
7 Dr. (Col.) Bhola Nath (Lahore) 1934-1935
8 Dr. U. Rama Rao (Madras) 1935-1936
9 Dr. B.N. Vyas (Lucknow) 1936-1937
10 Dr. Bidhan Chandra Roy (Calcutta) 1937-1938
11 Dr. George De Silva (Jabalpur) 1938-1939
12 Dr. Bhupal Singh (Meerut) 1939-1940
13 Dr. K.S.Ray (Calcutta) 1940-1941
14 Dr. K.S.Ray (Calcutta) 1941-1942
15 Dr. R.A.Amusur (Karachi) 1942-1943
16 Dr. S.N.Kaul (Lahore) 1943-1944
17 Dr. Jivraj N. Mehta (Bombay) 1944-1945
18 Dr. R.A. Amusur (Karachi) 1945-1946
19 Dr. (Capt.) P.B. Mukerji 1946-1947
20 Dr. (Lt.Col). Amir Chand (Lahore) 1947-1948
21 Dr. (Capt.P S.K. Chaudhary (Banaras) 1948-1949
22 Dr. Chaman lal M. Mehta (Bombay) 1949-1950
23 Dr. T.N. Banerjee (Patna) 1950-1951
24 Dr. T.S. Trimurti (Madras) 1951-1952
25 Dr. B.V. Mulay (Solapur) 1952-1953
26 Dr. S.C. Sen (Delhi) 1953-1954
27 Dr. S.C.Sen (Delhi) 1954-1955
28 Dr. A.C. Ukil 1955-1956
29 Dr. C.S.Thakur 1956-1957
30 Dr. D.V.Venkappa (Madras) 1957-1958
31 Dr. C.O. Karunakaran (Trivandrum) 1958-1959
32 Dr. H.N. Shivapuri (Lucknow) 1959-1960
33 Dr. H.N. Shivapuri (Lucknow) 1960-1961
34 Dr. R.V. Sathe (Bombay) 1961-1962
35 Dr. B.P.Tribedi (Calcutta) 1962-1963
36 Dr. S.Samaddar (Patna) 1963-1964
37 Dr. A.P.Mitra (Delhi) 1964-1965
38 Dr. Shantilal C. Seth (Bombay) 1965-1966
39 Dr. Bhola Nath (Varanasi) 1966-1967
40 Dr. P.R. Trivedi (Ahmedabad) 1967-1968
41 Dr. G.S.Wagle (Indore) 1968-1969
42 Dr. G.V.Joshi (Hubli) 1969-1970
43 Dr. A.K.N.Sinha (Patna) 1970-1971
44 Dr. A.K.N.Sinha (Patna) 1971-1972
45 Dr. M.G. Bhide (Poona) 1972-1973
46 Dr. Ved Prakash (Delhi) 1973-1974
47 Dr. J. Majumdar (Calcutta) 1974-1975
48 Dr. P.C.Bhatla (Delhi) 1975-1976
49 Dr. A.P.Shukla (Ahmedabad) 1976-1977
50 Dr. J.V. Sarma (Hyderabad) 1977-1978
51 Dr. P.K. Dutta (Dhanbad) 1978-1979
52 Dr. R.K. Menda (Bombay) 1979-1980
53 Dr. K.P. Mehrotra (Kanpur) 1980-1981
54 Dr. R.N.Chatterjee (Jabalpur) 1981-1982
55 Dr. M.G.Garg (Delhi) 1982-1983
56 Dr. Jayseelan Mathias (Nagercoil) 1983-1984
57 Dr. (Mrs.) Lalita Rao (Bombay) 1984-1985
58 Dr. V.Parmeshvara (Bangalore) 1985-1986
59 Dr. Bhaskar Ray Choudhury (Calcutta) 1986-1987
60 Dr. K.K.,Shah (Ahmedabad) 1987-1988
61 Dr. N.Satyanarayana (Vijayawada) 1988-1989
62 Dr. Ram Janma Singh (Patna) 1989-1990
63 Dr. Arvind M. Shah (Bombay) 1990-1991
64 Dr. N.S. Chandra Bose (Tuticorin) 1991-1992
65 Dr. V.C.V. Pillai (Trivendrum) 1992-1993
66 Dr. P. K. Choudhuri (Tollygunj) 1993-1994
67 Dr. B.C.Chhaparwal (Indore) 1994-1995
68 Dr. N.K.Grover (Delhi) 1995-1996
69 Dr. Kalyan  Hazari (Patna) 1996-1997
70 Dr. R.J.Chandra Reddy (Khammam) 1997-1998
71 Dr. V.C.Patel (Gujarat) 1998-1999
72 Dr. T.N.Mehrotra (Meerut) 1999-2000
73 Dr. Ketan Desai (Ahmedabad) (Ahmedabad) 2000-June 2002
74 Dr. S.Arul Rhaj (Tuticorin) July 2002-2003
75 Dr. P.V.George (Kannur, Kerala) 2003-2004
76 Dr. Sudipto Roy (Kolkata) 2004-2005
77 Dr. Sanjiv Malik (Delhi) 2005-2006
78 Dr. Ajay Kumar (Patna) 2006-2007
79 Dr. M.Abbas (Cuttack) 2007-2008
80 Dr. Ashok Adhao (Nagpur) 2008-2009
81 Dr. G.Samaram (Vijayawada) 2009-2010
82 Dr. Vinay Aggarwal (Delhi) 2010-2011
83 Dr. G.K. Ramachandrappa (Bangalore, Karnataka) 2011-2012
84 Dr. K. Vijayakumar (Marthandam, Tamil Nadu) 2012-2013
85 Dr. Jitendra B. Patel (Ahmedabad, Gujarat) 2013-2014
86 Dr. A. Marthanda Pillai (Thiruvananthapuram. Kerala) 2014-2015
87 Dr. S S Agarwal (Jaipur. Rajasthan) 2015-2016
88 Dr. K K Aggarwal (Delhi) 2016-2017
89 Dr. Ravi S. Wankhedkar (Maharashtra) 2017-2018